Nov
27
Sunday
10:00–13:00
Gottesdienst
Dec
04
Sunday
10:00–13:00
Gottesdienst
Dec
11
Sunday
10:00–13:00
Gottesdienst
Dec
18
Sunday
10:00–13:00
Gottesdienst
Dec
24
Saturday
14:00–17:00
Heiligabend Gottesdienst
Dec
25
Sunday
10:00–13:00
Gottesdienst
Dec
31
Saturday
17:00–19:00
Jahresabschlussgottesdienst